Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim

Obchodné meno: Masmee, s.r.o.
za ktorú koná: Lucia Pavlíková (zodp. vedúci)
Sídlo: Námestie Mariánske 55/55, 065 03 Podolínec, Slovenská republika
Prevádzka: Dukelská 77/79,  08701 Giraltovce, Slovenská republika
IČO: xxx
DIČ: xxx
Zapísaná: v OR SR

Telefonický kontakt: +421 915 112 468 Lucia Pavliková
Email: info@masmee.sk
Webstránka: www.masmee.sk (online rezervačný systém, e-obchod)
Druh prevádzky: masážny salón
(ďalej len „Predávajúci”)

a kupujúcim 

kupujúcim  sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba  (ďalej len „Kupujúci”), ktorá si online alebo offline objedná: 

  • službu (masérske služby)
  • tovar (darčekové poukážky)
  1. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté.
  2. Online objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaných služieb a tovarov z ponuky na webstránke www.masmee.sk a celková cena za objednaný tovar alebo služby. 
  3. Službami sa rozumejú všetky služby uvedené v platnom cenníku služieb Predávajúceho na web stránke www.masmee.sk.