Obchodné meno: Masmee, s.r.o.
IČO: 55 846 947
DIČ: 21 22 11 65 90
Sídlo: Námestie Mariánske 55/55, 065 03 Podolínec, Slovenská republika
Zapísaná: v OR SR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 46908/P
za ktorú koná: Lucia Pavlíková (zodp. vedúci) a Damián Stolár
SK NACE: 96040 Služby týkajúce sa telesnej pohody

Prevádzka:

  • Dukelská 77/79,  08701 Giraltovce, Slovenská republika Masérsky salón Masmee
  • Námestie Mariánske 55/55, 065 03 Podolínec, Slovenská republika Wellness Masvital & Masáže

Kontakty:

Email: info@masmee.sk

Webstránka:

Druh prevádzky: Wellness & masážny salón

(ďalej len „Predávajúci”)

a kupujúcim

kupujúcim  sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba  (ďalej len „Kupujúci”), ktorá si online alebo offline objedná:

službu (masérske služby, wellness služby)
tovar (darčekové poukážky)
Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté.
Online objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaných služieb a tovarov z ponuky na webstránke www.masmee.sk a celková cena za objednaný tovar alebo služby.
Službami sa rozumejú všetky služby uvedené v platnom cenníku služieb Predávajúceho na web stránke www.masmee.sk.